Wie zijn we?

Wij zijn Chiro Mandelburcht, jeugdorganisatie in Ingelmunster.
Ons website adres is: https://www.chiromandelburcht.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Mandelburcht, Brigandsstraat 13, 8770 Ingelmunster. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Lid worden van Chiro Mandelburcht betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens.

Algemene privacyverklaring Chiro Mandelburcht

Versie 1.0, laatst gewijzigd op 29-01-2019

Chiro Mandelburcht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy zo wordt gerespecteerd. Daarom willen wij informatie geven over welke gegevens we verzamelen en wat wij doen met deze gegevens. Zo kunnen we er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Mandelburcht houdt zich in alle gevallen aan de Belgische en Europese wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Dat brengt mee dat wij:

De persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.

De verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.

Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.

Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).

Op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als Chiro Mandelburcht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden

Chiro Mandelburcht verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Mandelburcht, uitvoering overeenkomst

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking, uitvoering overeenkomst

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden, uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid, wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden, gerechtvaardig belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam

Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)

Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten

Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep

Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Om het gratis ledentijdschrift op te sturen, uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid, wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden, gerechtvaardigd belang

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking, uitvoering overeenkomst

Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen, uitvoering overeenkomst

Om de leden te kunnen laten verzekeren, uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn

Chiro Mandelburcht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

De veiligheid van de leden te garanderen op geplande uitstappen.

De persoonsgegevens worden gedeeld met de lokale politie en brandweer van onze kampplaats om de veiligheid te garanderen tijdens het kamp.

Voor -12-jarigen geven we deze persoonsgegevens door aan de gemeente Ingelmunster voor de terugbetaling van de lidgeld via de belastingen.

Gegevens kunnen in bepaalde noodgevallen worden gedeeld met derden als wij dit nodig achten voor de gezondheid en veiligheid van de leden te garanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dat wettelijk verplicht is.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Beveiliging van gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Voor de ledenadministratie stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.

Iedereen die namens aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg.

Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.

Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaaring

Chiro Mandelburcht kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal op de website aangekondigd worden.